Защо е необходим проектът?

Мобилността е част от гъвкавостта, която се счита за важна за работната сила в Европа. Мобилността в ученето, която представлява транснационална мобилност с цел придобиване на нови умения, е един от основните начини, по който хората, особено млади лица, могат да увеличат бъдещите си шансове за заетост, както и личното си развитие.

През 2013 г. само в Обединеното кралство са създадени 145 проекта за мобилност в ПОО и 55 за хора на трудовия пазар. Статистиката показва, че броят на успешните кандидатури, получили финансиране за мобилност, се увеличава постепенно с всяка изминала година. Това е тенденция не само в Обединеното кралство, но и в цяла Европа, която ще бъде допълнително стимулирана по време на новия програмен период 2014-2020г. и програмата ERASMUS.

Предварителното проучване на информацията по темата, както и 12 структурирани устни интервюта с МСП от страна на страните партньори по проекта, които са били домакини на мобилност през последните три години, показват, че това заинтересувано лице в мобилността в ЕС често се пренебрегва. Интервюираните компании са изразили интерес към наличието на насоки или инструменти, които могат да ги подготвят не само за практическата реализация на мобилността, но и за необходимите „меки“ умения, като например междукултурни компетенции.

Успехът на изпращането в чужбина до голяма степен зависи от степента, до която участникът влиза в контакт с начина на живот, нагласите и навиците на страната домакин. В този процес, който е както личен, така и междукултурен за участниците, ролята на организацията домакин е централна. МСП представляват „практическия наръчник“ на участника в света на работата, както и по отношение на идентичността и средата на страната (икономическа, социална и културна). Неадекватната подготовка, нереалистичните/незадоволени очаквания, както и разочароващите междукултурни срещи, могат да имат негативен ефект върху възприятията, адаптацията и желанието на участника да работи с домакина. Студентите дори могат да се върнат у дома със затвърдени стереотипи относно домакина и културата му (Алън, Дристас и Милс, 2007 г.; Бейтман, 2002 г.; Щрьобе, Ленкерт и Йонас, 1988 г.), „засилващо се чувство на национална идентичност“ (Блок, 2007 г.), както и висока доза етноцентризъм (Изабели-Гарсия, 2006 г.; Джаксън, 2008 г.).

Дългогодишната практика на европейски мобилности е довела до подобряване на процеса на провеждането на тези мобилности и до събирането на знания, налични посредством различни инициативи и проекти на общността. Обща характеристика на всички тези инструменти е фокусът върху участниците (студенти, млади хора и др.), които отиват в нова страна, както и подготовката им за това предизвикателно преживяване. Ролята и подготовката на компаниите домакини, които най-често са МСП, са до голяма степен пренебрегнати. Има малко на брой полезни насоки, ориентирани към МСП, които представляват втората по големина група домакин на мобилности след организациите и институциите за професионално образование.

Вярно е, че участниците поемат по-големия товар на професионалните и културните предизвикателства и на тези на несигурността. МСП домакини също са изправени пред междукултурно предизвикателство, но са в своята собствена страна, където никакви действия не ги подготвят за срещата с различна култура. Някои организации посредници предоставят такива обучения или насоки като част от услугите си. И въпреки това обученията са частични и непълни. Следователно, чрез проведеното във всички партньорски страни предварително проучване и на базата на практическия опит на ангажираните институции бе идентифицирана област за подобряване на ефективността на европейските мобилност – развитието на междукултурни умения за МСП, които са домакини на мобилности.

Следователно общата цел на проекта InterMobil е създаването на по-благоприятна среда за младежки обмен и програми за мобилност в областта на ПОО и трудовия пазар.

сподели