Цели

Общата цел на проекта InterMobil е създаването на по-благоприятна среда за обмяна на младежи и програми за мобилност в областта на ПОО и трудовия пазар.
Проектът идентифицира няколко конкретни цели с оглед постигане на посочената по-горе обща цел:

  • Разработване на ефективно междукултурно обучение с оглед на предизвикателствата от гледна точна на практика, обучение, изследванията и работодателите;
  • Преодоляване на пречките пред успешната младежка мобилност, дължащи се на междукултурни различия и недоразумения;
  • Засилване на позицията на междукултурните компетенции в европейските младежки мобилности като инструмент за максимално увеличаване на ползите от мобилността;
  • Принос за увеличаване на европейските мобилности чрез повишаване на информираността и промотиране на ползите за компаниите домакини.

Проектът InterMobil отговаря на приоритетите в Действие: “повишаване на адекватността на трудовия пазар към предоставянето на обучения и квалификации и засилване на връзките между образование, обучение или младежки дейности и света на работата“, като си поставя за цел преодоляването на различията между участниците и МСП домакини. Отворен и гъвкав пазар на труда от друга страна стимулира растежа, развитието и интеграцията в Европа и в резултат на това подобрява благосъстоянието.

сподели