Проектни дейности

Планът за работа на проекта е организиран в 7 работни пакета, всеки от които е важен за постигане на планираните цели на проекта:

РП 1 Управление и координация на проекта

Основната цел на този работен пакет е управление на партньорството по време на срока на договора, което ще гарантира ефективна координация и сътрудничество в рамките на планираните срок, бюджет и качество. Основната цел по отношение на целевите групи е да се гарантира, че крайните потребители получават висококачествен продукт, базиран на нуждите им и съгласно плана на проекта, посочен в апликационната форма. Лидер на този работен пакет ще бъде EuroPA.

РП2 Разработване на обучителни материали и наръчник InterMobil

Основната цел на този работен пакет е да се гарантира успешен секторен и национален трансфер на междукултурно учене и стилове на обучение от сектора на ПОО към сектора на МСП. Този трансфер ще бъде базиран на предаване на знания от по-опитните партньори към по-малко опитните; преглед на литературата относно специалните нужди при междукултурното обучение и стила на преподаване за даден участник, преподавател и политика/институционно ниво; адаптиране на учебните материали според резултатите от интервютата във фокус групите и вътрешна дискусия между партньорите. Работният пакет ще се ръководи от FH Joanneum.

РП 3 Разработване и подобряване на сайта InterMobil

Основната цел на този РП е да се разработи лесен за използване и функционален проектен сайт с атрактивен дизайн. Лидер за тази дейност ще бъде LUISS University, който има богат ИТ опит и специализира в тази област.

РП 4 Организиране на прототипни семинари

Целта на този РП е да се тестват разработените учебни материали сред основната целева група на проекта (МСП, които са домакини на европейски мобилности) и да се разработи финална версия на съдържанието му. За тази цел ще бъдат проведени прототипни работни срещи във всяка от шестте партньорски страни. Лидер за този работен пакет ще бъде AIAM.

РП 5 Финализиране на продуктите InterMobil

Целта на този РП е да се разработи финална версия на учебното съдържание на InterMobil на базата на обратна връзка и препоръки, получени по време на предишния пакет. РП5 е свързан с всички други, тъй като ще доведе до създаване на финалните версии на интелектуалните продукти на проекта. Лидер на този работен пакет ще бъде INCOMA.

РП 6 Разпространяване и експлоатация

Целта на този РП е да се гарантира, че резултатите от проекта достигат до основните заинтересовани лица и целеви групи. Популяризирането се разглежда като продължителен процес през целия проект, започващ от първия месец. ЕЦК ще ръководи този РП и ще изготви първоначалната стратегия за разпространяване и експлоатация в началото на проекта.

РП 7 Управление на качеството

Общата цел на РП7 е да се гарантира високо качество на работата и резултатите от проекта. ЕЦК ще ръководи този пакет и ще оценява всички вътрешни процеси на всеки 6 проектни месеца.

сподели