FH Joanneum - FHJ (Austria)

FH JOANNEUM – FHJ (Австрия) има опит в адаптирането на учебни програми за висшето образование към нуждите на бизнеса, в разработването на учебни материали и международно сътрудничество. Нейният център за изследователска и развойна дейност обръща специално внимание на междукултурните аспекти и ще допринесе с познанията, необходими за разработването на материали, подходящи за нуждите на избраната целева група. С около 4 000 студенти, FH JOANNEUM (FHJ) е млад университет за приложни науки. Той има международна мрежа с партньорски институции в различни образователни сектори и индустрии. Със силно специализираните си програми на университетско ниво в областта на международния бизнес и технологии, информационно инженерство, мобилност, медии и дизайн, социални услуги и публично здраве, FHJ е един от водещите университети за приложни науки в Австрия. В допълнение, FHJ вече е участвал в голям брой европейски проекти като координатор и партньор, затова може да разчита на дългогодишен опит и висококвалифициран персонал в областта на европейски и фирмени проекти. Университетът има добре разработени изследователски центрове, които работят заедно с международни партньори по редица проекти. Центърът за изследователска и развойна дейност към катедрата по мениджмънт има богат опит в областта на европейските проекти. Дейностите обхващат разработване на обучителни материали, социални медии и интернационализация чрез регионално развитие, предприемачество и междукултурни компетенции, инструментите за управление на качеството и трудова пазарна политика. FHJ е и австрийският партньор за Global Entrepreneurship Monitor, най-голямото проучване на предприемачеството от този тип. Изследователските дейностите на центъра са разнообразни и обхващат стандартизация за висше образование по света, подкрепа за висшето образование за развиващите се страни, както и адаптиране на учебни програми за висшето образование за нуждите на бизнеса, разработване на учебни материали, интернационализация чрез регионално развитие, предприемачество и управление на качеството. Центърът за изследователска и развойна дейност към института за международен мениджмънт вече е изпълнил голям брой финансирани от ЕС проекти, в които е изпълнявал ролята на координатор и партньор.

сподели