Очаквани резултати

Проектът InterMobil ще доведе до три интелектуални продукта:

П1: Учебно съдържание InterMobil

Учебното съдържание ще включва 9 модула с по 3 урока.

  1. Практически нужди на участниците в света на обучавания в чужбина – обучение на участниците за разбиране на нуждите на обучаемите и ежедневните проблеми, пред които са изправени, както и как може да им се окаже подкрепа.
  2. Културни теории. Културни измерения, културни стандарти
  3. Култура на страната домакин – нашата собствена представа. Научете за вашата собствена култура, какви разлики да очаквате да има спрямо други култури
  4. Културен шок. Обяснение на културния шок, който човек преживява при внезапен интензивен контакт с друга култура
  5. Междукултурна комуникация: език. Разлики в начина, по който хората използват езика, как да се справите с езиковата бариера, комуникационни стратегии
  6. Междукултурна комуникация: параезик. Разстояние, език на тялото, модулация, жестове и др.
  7. Управление на конфликти и елиминиране на ескалация. Въведение в управлението на конфликти
  8. Специфики на междукултурните консултации. Адаптиране към ситуации на междукултурни консултации
  9. Специфики на междукултурни организации. Адаптиране на организацията към разнообразни клиенти

Модулите ще бъдат разработени като самостоятелно функциониращи елементи, с учебен план, който да позволява лесно адаптиране на програмата.
Пълната програма ще обхваща една ECVET точка с 27 елемента от учебното съдържание: 16 от тях се предоставят под формата на преподаване; останалата част се покрива чрез осигуряване на материал за самоподготовка.
Всички разработени учебни материали ще бъдат налични на 6-те партньорски езика: английски, немски, италиански, български, испански и португалски.

П2: Наръчник за МСП

Ще представлява кратък фокусиран методологически документ, който ще насочва МСП как да използват материалите.
Документът ще бъде не повече от 20 страници.
Наръчникът ще предостави обща информация за учебните материали и ще функционира като интересна информация, приканваща към прочитане на цялото съдържание. Той ще съдържа най-важните съвети на базата на учебните материали, както и няколко текста за повишаване на информираността.
Ролята на наръчника ще е да бъде допълнение на учебното съдържание, като предоставя обобщение на най-важните му елементи.
Всички разработени учебни материали ще бъдат налични на 6-те партньорски езика: английски, немски, италиански, български, испански и португалски.

П3: Интернет сайт InterMobil

Интернет сайтът ще включва всички разработени учебни материали, наръчника за МСП, полезни линкове към други проекти или сайтове с подобно съдържание; ще бъде качен и преглед на литературата, проведен през първите месеци на проекта.
Ще има информация за проекта, партньорите, които са го изпълнили и др. Разделът с новини ще бъде редовно обновяван. Ще има и формуляр за контакт, който ще позволява изпращане на обратна връзка от потребителите.
Всички резултати от проекта, както и някои междинни резултати, ще бъдат налични в раздела за сваляне на сайта.
Всички разработени учебни материали ще бъдат налични на 6-те партньорски езика: английски, немски, италиански, български, испански и португалски.

Проектни събития

Фокус групи – организирани в началото на проекта със заинтересовани лица за събиране на информация относно разработването, структурата и представянето на обучителните материали.
Прототипни работни семинари – организирани през втората проектна година за тестване на разработеното учебно съдържание сред представители на целевите групи и събиране на обратна връзка с цел допълнително подобряване на обучителните материали.
Конференции – организирани през последното тримесечие на проекта за представяне и промотиране на крайните резултати от InterMobil пред широката публика и всички заинтересовани лица.

сподели